Other definitions containing this entry

Ընտանեսուն

cf. Ընտանասուն.


Voir tout

adj.

Ընդասուն. ընտանի սննդեամբ. ընդել սնեալ. յն. ընդելագոյն.

Ոչխար ընտանասուն, եւ առիւծ գիշակեր. (Կոչ. ՟Թ։)