vn.

to seed, to come to seed.

չ.

ԸՆՏԱՆԱՄ կամ ԸՆԴԱՆԱՄ. σπερματίζω semento Ունդ լինել. սերմանանալ. հընտի երթալ.

Եւ կտաւն ընտացեալ էր. (Կիւրղ. ել.։)

Գարին հասեալ պարարեալ էր, եւ կտաւն ընտացեալ էր. (Եփր. ել.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ընտանամ
դու ընտանաս
նա ընտանայ
մեք ընտանամք
դուք ընտանայք
նոքա ընտանան
Imparfait
ես ընտանայի
դու ընտանայիր
նա ընտանայր
մեք ընտանայաք
դուք ընտանայիք
նոքա ընտանային
Aoriste
ես ընտացայ
դու ընտացար
նա ընտացաւ
մեք ընտացաք
դուք ընտացայք
նոքա ընտացան
Subjonctif
Présent
ես ընտանայցեմ
դու ընտանայցես
նա ընտանայցէ
մեք ընտանայցեմք
դուք ընտանայցէք
նոքա ընտանայցեն
Aoriste
ես ընտացայց
դու ընտասցիս
նա ընտասցի
մեք ընտասցուք
դուք ընտասջիք
նոքա ընտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ընտանար
դուք մի՛ ընտանայք
Impératif
դու ընտացի՛ր
դուք ընտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ընտասջի՛ր
դուք ընտասջի՛ք