cf. ԸՆՉԱՒԷՏՈՒԹԻՒՆ. πλοῦτος divitiae, opulentia

Աղքատութիւն եւ ընչեղութիւն յետոյ ի ներքս եմուտ։ Լաւաագոյն է ընչեղութիւն զոր ի ձեռս ունին, քան զոր երազողք ստեղծանեն։ Կեանք մարդոյ ոչ ի դրժելի ընչեղութենէ ստացուածոցս, այլ յիմաստութենէ լինին ... եւ ոչ հանճար՝ ընչեղութեան հաղորդել սովորեաց. (Ածաբ. աղք.։ Ածաբ. կարկտ.։ Ածաբ. ժղ.։)

Զպատրանս ընչեղութեան, որ կոչի անուամբ փշոց. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 23։)

Ո՞ւր ի գիրս գրեալ ընչեղութեան նշանակքն. (Սարգ. յկ. ՟Զ։)

Փրկանք մարդոյ՝ իւրն ընչեղութիւն. (Պիտ.։)

Հարստացեալք բազում ընչեղութեամբ. (Լաստ. ՟Ժ՟Ե։)

Բազմամարդութեամբ եւ ընչեղութեամբ. (Ասող. ՟Գ. 3։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ընչեղութիւն ընչեղութիւնք
accusatif ընչեղութիւն ընչեղութիւնս
génitif ընչեղութեան ընչեղութեանց
locatif ընչեղութեան ընչեղութիւնս
datif ընչեղութեան ընչեղութեանց
ablatif ընչեղութենէ ընչեղութեանց
instrumental ընչեղութեամբ ընչեղութեամբք