adj.

created;
visible, sensible.

adj.

Յոչնչէ եղեալ ինչ. գոյաւոր, երեւելի (ըստ յն)

Երկիրս այս ընչեղէն է. իսկ որդի աներեւոյթ է, որոշեալ յարարածոց. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 2։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ընչեղէն ընչեղէնք
accusatif ընչեղէն ընչեղէնս
génitif ընչեղինի ընչեղինաց
locatif ընչեղինի ընչեղէնս
datif ընչեղինի ընչեղինաց
ablatif ընչեղինէ ընչեղինաց
instrumental ընչեղինաւ ընչեղինաւք