vn.

to be enriched, to become wealthy.

Other definitions containing this entry

Ընչեղանամ, ացայ

cf. Ընչաւէտանամ.


Voir tout

չ.

ԸՆՉԱՒԷՏԱՆԱՄ կամ ԸՆՉԱՒԵՏԱՆԱՄ. πλουτέω ditesco, opibus abundo, locuples sum Մեծանալ ընչիւք. հարստանալ. փարթամանալ.

Ո՞չ է պարտ ընչաւէտանալ եւ ճոխանալ. (Ոսկ. ՟ա. կոր.։)

Մինչդեռ առողջ ես եւ ընչաւետանասդ, չարչարեցելումն օգնեա՛. (Ածաբ. աղք.։)

Արդարք աղքատանան, եւ մեղաւորք ընչաւետանան (կամ ընչաւէտանան). (Մաշկ.։ եւ Վրդն. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ընչաւէտանամ
դու ընչաւէտանաս
նա ընչաւէտանայ
մեք ընչաւէտանամք
դուք ընչաւէտանայք
նոքա ընչաւէտանան
Imparfait
ես ընչաւէտանայի
դու ընչաւէտանայիր
նա ընչաւէտանայր
մեք ընչաւէտանայաք
դուք ընչաւէտանայիք
նոքա ընչաւէտանային
Aoriste
ես ընչաւէտացայ
դու ընչաւէտացար
նա ընչաւէտացաւ
մեք ընչաւէտացաք
դուք ընչաւէտացայք
նոքա ընչաւէտացան
Subjonctif
Présent
ես ընչաւէտանայցեմ
դու ընչաւէտանայցես
նա ընչաւէտանայցէ
մեք ընչաւէտանայցեմք
դուք ընչաւէտանայցէք
նոքա ընչաւէտանայցեն
Aoriste
ես ընչաւէտացայց
դու ընչաւէտասցիս
նա ընչաւէտասցի
մեք ընչաւէտասցուք
դուք ընչաւէտասջիք
նոքա ընչաւէտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ընչաւէտանար
դուք մի՛ ընչաւէտանայք
Impératif
դու ընչաւէտացի՛ր
դուք ընչաւէտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ընչաւէտասջի՛ր
դուք ընչաւէտասջի՛ք