s.

bed-fellow;
— լինել, to be a partisan.

ԸՆԿՈՂՆԱԿԻՑ կամ ԸՆԳՈՂՆԱԿԻՑ. cf. ԱՆԿՈՂՆԱԿԻՑ.

Յընգողնակցէ քումմէ պահեա՛ զբանս. (Ոսկ. ի հերոդ.։)

ԸՆԿՈՂՆԱԿԻՑ ԼԻՆԵԼ. Իբրու Անկողնակից կամ կուսակից լինել. հակամիտել. մէկին կողմը պառկիլ.

Ընկողնակից լինի վարդապետն յաշակերտին ախտն. (Լմբ. ժղ.։)