adj.

that offers;
that is offered.

adj.

Մատուցօղ ընծայից. կամ միջնորդ եւ գործի ընծայելոյ.

Զհաշտութեան ձերոյ ընծայամատոյց. (Երզն. լս.։)

Ձօնարան ընծայամատոյց գառինն անմահի խա՛չ ամենազօր. (Նար. խչ.։)