adj.

vagabond;
prating, chattering.

cf. ԸՆԴՎԱՅՐԱԾ.

Խոյս տալով յընդվայրայածն եւ փախուցեալ յերկայնագոյն բանից. (Պիտ.։)

Լռեալ դադարեսցեն ընդվայրայած եւ անամօթ բերանք նոցա. (Բուզ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ընդվայրայածութիւն, ութեան

Voir tout