adj.

seeking vain and foolish things;
inquisitive.

adj.

Որ ընդ վայր խուզարկէ. հետաքրքիր.

Միշտ աներեւոյթ ինչ իրաց ցանկայ գիտակ լինել բնութիւն մարդկան. զի քննօղ իմն է եւ ընդվայրախոյզ. (Ոսկ. ես.։)