va.

to abandon, to despise;
to compel to walk;
to vex, to harass.

cf. ԸՄՊԱՀԿԵԼ.

Մի՛ ընդպահկեսցես զդեդեւեալն. (Նար. ՟Ձ՟Է.) որպէս թէ ընդբախել, սանձակոծելով շարժել զտկարն ի վտանգ կործանման։