va.

to cause to leap or recoil;
to shake, to move;
to impel, to push, to spur on, to thrust;
to awaken, to excite.

ն.

ἑπεγείρω, διανίστημι exsuscito, excito, stimulo եւ այլն. Տալ ընդոստնուլ. զարթուցանել. շարժել. շարժլել. հարթուցանել. ի բաց վարել.

Ընդոստուցից փախստական զամենեսին։ Ոչ ոք իցէ՝ որ ընդոստուցանիցէ (զգիշակերս)։ Դարձո՛ զաչս քո յինէն. վասն զի դոքա ընդոստուցին զիս (ա՛յլ ձ. սրարբեցուցին). (Ես. ՟Խ՟Գ. 14։ Օր. ՟Ի՟Ը. 26։ Երգ. ՟Զ. 4։)

Զարթուցանէ եւ ընդոստուցանէ զխաղաղացեալ ոգին։ Այս երեւութիւն եւ զմարգարէն զԵսայի զարթուցեալ ընդոստոյց. (Փիլ.։)

Բանս, ձայնիւ փողոյ անբանս, որք զիմ զինուորն ոչ ընդոստուցանեն ի հոգեւոր պատերազմն. (Ածաբ. կարկտ.։)

Զամենեսին ընդոստուցանէին ի բարիս. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ա։)

Ընդոստուցանէ զաւազակսն, եւ զերծուցանէ զնա. (Լմբ. սղ.։)

Ընդոստուցանել ի թագաւորութենէ զմարդիկ. (Անան. ի յհ. մկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ընդոստուցանեմ
դու ընդոստուցանես
նա ընդոստուցանէ
մեք ընդոստուցանեմք
դուք ընդոստուցանէք
նոքա ընդոստուցանեն
Imparfait
ես ընդոստուցանեի
դու ընդոստուցանեիր
նա ընդոստուցանէր
մեք ընդոստուցանեաք
դուք ընդոստուցանեիք
նոքա ընդոստուցանեին
Aoriste
ես ընդոստուցի
դու ընդոստուցեր
նա ընդոստոյց
մեք ընդոստուցաք
դուք ընդոստուցէք
նոքա ընդոստուցին
Subjonctif
Présent
ես ընդոստուցանիցեմ
դու ընդոստուցանիցես
նա ընդոստուցանիցէ
մեք ընդոստուցանիցեմք
դուք ընդոստուցանիցէք
նոքա ընդոստուցանիցեն
Aoriste
ես ընդոստուցից
դու ընդոստուսցես
նա ընդոստուսցէ
մեք ընդոստուսցուք
դուք ընդոստուսցջիք
նոքա ընդոստուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ընդոստուցաներ
դուք մի՛ ընդոստուցանէք
Impératif
դու ընդոստո՛
դուք ընդոստուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ընդոստուցանիջիր
դուք ընդոստուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ընդոստուսջի՛ր
դուք ընդոստուսջի՛ք