adv.

by means of, by some expedient.

adv.

Ընդմէջ արկանելով զիմն. ի միջի կալով. միջասահման օրինակաւ.

Ոչ ասաց, եթէ ե՛ս եմ, այլ ընդմիջաբար եւս, եւ մեղմով, տեսեր զնա՝ ասէ. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 12։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անընդմիջաբար

Voir tout