vn.

to become general.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ընդհանրանամ
դու ընդհանրանաս
նա ընդհանրանայ
մեք ընդհանրանամք
դուք ընդհանրանայք
նոքա ընդհանրանան
Imparfait
ես ընդհանրանայի
դու ընդհանրանայիր
նա ընդհանրանայր
մեք ընդհանրանայաք
դուք ընդհանրանայիք
նոքա ընդհանրանային
Aoriste
ես ընդհանրացայ
դու ընդհանրացար
նա ընդհանրացաւ
մեք ընդհանրացաք
դուք ընդհանրացայք
նոքա ընդհանրացան
Subjonctif
Présent
ես ընդհանրանայցեմ
դու ընդհանրանայցես
նա ընդհանրանայցէ
մեք ընդհանրանայցեմք
դուք ընդհանրանայցէք
նոքա ընդհանրանայցեն
Aoriste
ես ընդհանրացայց
դու ընդհանրասցիս
նա ընդհանրասցի
մեք ընդհանրասցուք
դուք ընդհանրասջիք
նոքա ընդհանրասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ընդհանրանար
դուք մի՛ ընդհանրանայք
Impératif
դու ընդհանրացի՛ր
դուք ընդհանրացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ընդհանրասջի՛ր
դուք ընդհանրասջի՛ք