adj.

dissolute, licentious.

adj.

Որ ընդարձակ գնացս ունի. ցոփ. անառակ.

Պղծութեան կտղուցք եւ ընդարձակագնացացն մաշէ զմարմինն. (Սեբեր. ՟Ժ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ընդարձակագնվաճառ ընդարձակագնվաճառք
accusatif ընդարձակագնվաճառ ընդարձակագնվաճառս
génitif ընդարձակագնվաճառի ընդարձակագնվաճառաց
locatif ընդարձակագնվաճառի ընդարձակագնվաճառս
datif ընդարձակագնվաճառի ընդարձակագնվաճառաց
ablatif ընդարձակագնվաճառէ ընդարձակագնվաճառաց
instrumental ընդարձակագնվաճառաւ ընդարձակագնվաճառաւք