Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ընդանենամ
դու ընդանենաս
նա ընդանենայ
մեք ընդանենամք
դուք ընդանենայք
նոքա ընդանենան
Imparfait
ես ընդանենայի
դու ընդանենայիր
նա ընդանենայր
մեք ընդանենայաք
դուք ընդանենայիք
նոքա ընդանենային
Aoriste
ես ընդանեցայ
դու ընդանեցար
նա ընդանեցաւ
մեք ընդանեցաք
դուք ընդանեցայք
նոքա ընդանեցան
Subjonctif
Présent
ես ընդանենայցեմ
դու ընդանենայցես
նա ընդանենայցէ
մեք ընդանենայցեմք
դուք ընդանենայցէք
նոքա ընդանենայցեն
Aoriste
ես ընդանեցայց
դու ընդանեսցիս
նա ընդանեսցի
մեք ընդանեսցուք
դուք ընդանեսջիք
նոքա ընդանեսցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ընդանենար
դուք մի՛ ընդանենայք
Impératif
դու ընդանեցի՛ր
դուք ընդանեցարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ընդանեսջի՛ր
դուք ընդանեսջի՛ք