adj.

seeing dimly;
— առնել, to darken, to obscure.

adj.

Ընդ աղօտ տեսօղ. նսեմ տեսութեամբ.

Կամաւոր բարուք զաչս ոգւոց ընդաղօտատեսիլ արարին. յն. աղօտացուցին. (Փիլ. ՟ժ. բան.։)