s.

mild or gentle looking, affectionate or tender care, protection.

s.

Հայեացք ական՝ քաղցր կամ պաշտպանողական. Նազար.

Ընդականութիւն տեառն իմ առ իս է. (Ճ. ՟Ա.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ընդականութիւն ընդականութիւնք
accusatif ընդականութիւն ընդականութիւնս
génitif ընդականութեան ընդականութեանց
locatif ընդականութեան ընդականութիւնս
datif ընդականութեան ընդականութեանց
ablatif ընդականութենէ ընդականութեանց
instrumental ընդականութեամբ ընդականութեամբք