adj.

eager, greedy;
lovely, affectionate.

adj.

Կարի փափաքօղ. տենչօղ. տարփօղ. խանդակաթ.

Զոր եւ ըղձաւորն այսորիկ հարսն պանծալի յերգոց երգսն հրատարակէ. (Գր. հր.։)

Հարսունք երկնաւորք, եւ օրիորդք ըղձաւորք. (Գանձ.։)

Խոնարհ եւ ըղձաւոր պաղատանք ծառայիցս քոց։ Որք ըղձաւոր մտօք հաւաքեցայք այսօր. (Մաշտ. ջահկ.։)

Կամ իբր Ըղձալի. ցանկալի.

Տիպ գեղեցիկ, բարբառ ըղձաւոր. (Գանձ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ըղձաւոր ըղձաւորք
accusatif ըղձաւոր ըղձաւորս
génitif ըղձաւորի ըղձաւորաց
locatif ըղձաւորի ըղձաւորս
datif ըղձաւորի ըղձաւորաց
ablatif ըղձաւորէ ըղձաւորաց
instrumental ըղձաւորաւ ըղձաւորաւք