va.

to cause to exist, to extract from nothing, to create.

s.

Գոյացուցանել. ստեղծուլ՝ իրօք կամ մտօք.

Որ զէսս էացոյց յոչէից, օրհնի ի յէիցս. (Խոսր.։)

Որք յէէ անտի են, զէացուցանելն խոկան. (Մագ. ՟Ծ։)

Կարծելն էացուցանել ոչ զօրէ. (Իգն.։)

Զոչ էն ի վերայ սոցա (զզգայարանս ի վերայ անմարմնոց) էացուցանել՝ ըստ մեզ զիջանելով. (Սարգ. յկ. ՟Ժ։)

Ո՛չ է նոքա են, որ զէն ճշմարիտ ոչ էացուցանեն. (Շ. թղթ.) այսինքն չընդունին էապէս գոլ, կամ չէացուցանեն։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես էացուցանեմ
դու էացուցանես
նա էացուցանէ
մեք էացուցանեմք
դուք էացուցանէք
նոքա էացուցանեն
Imparfait
ես էացուցանեի
դու էացուցանեիր
նա էացուցանէր
մեք էացուցանեաք
դուք էացուցանեիք
նոքա էացուցանեին
Aoriste
ես էացուցի
դու էացուցեր
նա էացոյց
մեք էացուցաք
դուք էացուցէք
նոքա էացուցին
Subjonctif
Présent
ես էացուցանիցեմ
դու էացուցանիցես
նա էացուցանիցէ
մեք էացուցանիցեմք
դուք էացուցանիցէք
նոքա էացուցանիցեն
Aoriste
ես էացուցից
դու էացուսցես
նա էացուսցէ
մեք էացուսցուք
դուք էացուսցջիք
նոքա էացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ էացուցաներ
դուք մի՛ էացուցանէք
Impératif
դու էացո՛
դուք էացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու էացուցանիջիր
դուք էացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու էացուսջի՛ր
դուք էացուսջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հրէացուցանեմ, ուցի

Մարգարէացուցանեմ, ուցի

Քրիստոնէացուցանեմ, ուցի

Voir tout