va.

to narrate, to relate, to discourse, to talk.

Other definitions containing this entry

Զրուցեմ, եցի

cf. Զրուցատրեմ.


Voir tout

ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ Ճառել. բացատրել. զրոյց տալ. պատմել.

Ո՞վ ոք (կարասցէ) զձերդ առ հրէայսն թշնամութիւն զրուցատրել. (Ճ. ՟Գ.։)

Պարզ զրուցատրէ զեղեալսն. (Ոսկ. գծ.։)

Կամ Խօսակից լինել. խօսակցիլ.

իբրեւ ընդ անբան անասնոց զրուցատրելով խօսիմ ընդ ձեզ. (Ճ. ՟Ա.։)

Երբեմն հանգչել, երբեմն զրուցատրել. (Ի գիրս խոսր.։)

Զվարանսն՝ ի զրուցատրելն մեր՝ լուաւ եղբայրն Պօղոս. (Մխ. դտ.։)