adj.

with a spring;
— անկողին, spring-mattress.

Other definitions containing this entry

Վարագոյր, գուրաց

veil;
պատուհանաց, մահճաց, window-curtain;
bed-curtain;
— դրան, door-curtain;
թատրոնի, —, drop-scene;
— մետաքսեայ, silken curtain;
— ծալածոյ, զսպանակաւոր, roller-blind, spring-blind;
ձգել զ—, to draw the curtain, to draw down the blind;
բանալ զ—, to open or to draw back the curtain;
փակել զ—, to shut the curtain;
—աւ խօսել, to speak under a pretext.


Voir tout

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif զսպանակաւոր զսպանակաւորք
accusatif զսպանակաւոր զսպանակաւորս
génitif զսպանակաւորի զսպանակաւորաց
locatif զսպանակաւորի զսպանակաւորս
datif զսպանակաւորի զսպանակաւորաց
ablatif զսպանակաւորէ զսպանակաւորաց
instrumental զսպանակաւորաւ զսպանակաւորաւք