adj.

that works or labours together, that does the same thing.

adj.

Նոյնպէս գործող. յար եւ նման գործով.

Թէ հաւասար գոյր, ես գրէի. թէ զուգագործ գոյր, ես ցուցանէի. (Նար. ՟Ժ՟Ե։)