cf. Զուարթ;

adv.

—, —աբար, joyously, merrily

adj.

εὕθυμος, περιχαρής, φαιδρός laetus εὕδιος serenus Զուարթ զգալի օրինակաւ. հրճուեալ. ուրախ. խրախ. եւ Զուարճալի. ուրախական. հեշտալի. գեղեցիկ. ծաղկաւէտ. դալարագեղ. ուրախ զուարթ. շէն, շաղ.

Եգիտ զնա նստեալ զուարճ եւ հեզ. (Վրք. հց. ՟Ը։)

Զուարճացեալ այնուհետեւ միտք, որպէս ի զուարճ կատարման եղեալ վասն փրկութեան ապրելոցն. (Մաքս. ի դիոն.։)

adv.

ԶՈՒԱՐՃ. մ. եւ ԶՈՒԱՐՃԱԲԱՐ. Հրճուանօք. ցնծութեամբ.

Լուսին եւ աստեղք՝ ճեմեալ զուարճ. (Շ. յիշ. առակ.։)

Զուարճաբար ընկալցուք ըստ բանին. (Ճ. ՟Գ.։)

adj. adv.

ԶՈՒԱՐՃ

Անդ ի մէջ դրախտին՝ ցընծային զըւարճ ուրախալից կենօքն. (Տաղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամենազուարճ

Բազմազուարճ

Բուրազուարճ

Գիշերազուարճ, ից

Զուարճաբան

Զուարճաբանեմ, եցի

Զուարճաբանութիւն, ութեան

Զուարճաբոյս

Զուարճալի

Զուարճալից

Զուարճախառն

Զուարճախօս

Զուարճախօսութիւն, ութեան

Զուարճական

Զուարճակից

Զուարճաձայն

Զուարճանալի

Զուարճանամ, ացայ

Զուարճանք

Զուարճարան

Voir tout