va.

to divert, to exhilarate;
to drive away melancholy, to enliven, to animate, to revive;
— զմիտս, to cheer, to soothe the spirit;
— զլսելիս, to delight the ears, to please, to solace.

ն.

εὑφραίνω exhilaro, laetifico ἁναζωπυρέω exsuscito τέρπω delecto Տալ զուարթանալ. զուարթ առնել. զարթուցանել, եւ արծարծանել զոգիս յուրախութիւն, ի քաջալերութիւն, եւ ի զգաստութիւն.

Իբրեւ զայն խօսէր, զուարթացուցանէր մխիթարէր զամենայն միտս ժողովրդեանն. (՟Ա. Մակ. ՟Ժ՟Գ. 7։)

Առաւել զուարթացոյց զամենեսեան. (՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Ե. 11։)

Բանից կազմութիւն զուարթացուցանէ զլսելիս. (՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Ե. 40։)

Բուրեալ հոտ անոյշ ի մարմնոց սրբոցն՝ լցեալ զուարթացուցանէր զամենեցուն զգայութիւն խելացն. (Փարպ.։)

Զթշուառացեալն միանգամ՝ կրկին զուարթացուցեր. (Նար. ՟Ժ՟Դ։)

Այս ցօղ քաղցրութեան զուարթացոյց զբոյսս բանիցն Քրիստոսի. այսինքն ուռճացոյց. (Լմբ. ստիպ.։)

(՟Գ. Մակ. ՟Զ. 24.)

Զհրաշունչ բարկութիւնն իւրեանց շիջուցեալ՝ ցնծութեամբ զուրախութիւն զուարթացուցանէին. իմա՛ իբր ուռճացուցանէին, վառէին, եւ այլն. (յն. այլազգ)։

Կամ իբր Զարթուցանել. ընդոստուցանել.

Հեղձոյց զխոզս նոցա, զի զմիտս նոցա զուարթացուսցէ, զի ելցեն առ նա յակամայ կամս. (Եփր. համաբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես զուարթացուցանեմ
դու զուարթացուցանես
նա զուարթացուցանէ
մեք զուարթացուցանեմք
դուք զուարթացուցանէք
նոքա զուարթացուցանեն
Imparfait
ես զուարթացուցանեի
դու զուարթացուցանեիր
նա զուարթացուցանէր
մեք զուարթացուցանեաք
դուք զուարթացուցանեիք
նոքա զուարթացուցանեին
Aoriste
ես զուարթացուցի
դու զուարթացուցեր
նա զուարթացոյց
մեք զուարթացուցաք
դուք զուարթացուցէք
նոքա զուարթացուցին
Subjonctif
Présent
ես զուարթացուցանիցեմ
դու զուարթացուցանիցես
նա զուարթացուցանիցէ
մեք զուարթացուցանիցեմք
դուք զուարթացուցանիցէք
նոքա զուարթացուցանիցեն
Aoriste
ես զուարթացուցից
դու զուարթացուսցես
նա զուարթացուսցէ
մեք զուարթացուսցուք
դուք զուարթացուսցջիք
նոքա զուարթացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ զուարթացուցաներ
դուք մի՛ զուարթացուցանէք
Impératif
դու զուարթացո՛
դուք զուարթացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու զուարթացուցանիջիր
դուք զուարթացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու զուարթացուսջի՛ր
դուք զուարթացուսջի՛ք