vn.

to be joyful, to rejoice, to be diverted;
to rouse one's self, to give one's self up to gaiety;

fig.

to shine, to enlighten, to cheer up, to be kindled;
to be vigilant, sober, to watch;
— ի գինւոյ, to be seasoned with wine;
զուարթացեալ ի գինւոյ, tipsy, cf. Գինի;
զուարթացաւ սիրտ նորա, his heart was merry, expanded, dilated;
զուարթացան երեսք նորա, countenance brightened up;
— հրոյ, to relight, to rekindle.

չ.

ἁγαθύνομαι bonus sum εὑδοκέω complaceo. եւ ըստ հյ. ἰλαρύνομαι, φαιδρύνομαι hilaresco, laetificor Զուարթ լինել. եւ Զուարճանալ. բարեկրիլ. բերկրիլ.

Զուարթացան սիրտք իւրեանց (ի խրախունս)։ Զուարթացաւ սիրտ քահանային (ընդ շահաւէտ խոստմունս)։ Աստէն իսկ ագի՛ր, եւ զուարթասցի սիրտ քո. (Դտ. ՟Ժ՟Զ. 25։ ՟Ժ՟Ը. 20։ ՟Ժ՟Թ. 7. 9. 22։)

Եկեր Բոոս եւ արբ, եւ զուարթացաւ սիրտ նորա. (Հռութ. ՟Գ. 7։)

Յորժամ զուարթասցի սիրտն Ամոնի ի գինւոյ. (՟Բ. Թագ. ՟Ժ՟Գ. 28։)

Ընկա՛լ զընծայսն ի ձեռաց իմոց ... եւ զուարթասցիս ընդ իս. յն. բարեհաճեսցիս. (իբր խօշը գալ). (Ծն. ՟Լ՟Գ. 11։)

Զուարթացի՛ր ցնծալից ուրախութեամբ։ Զուարթացեալս իմն տեսաք զձեզ. (Փարպ.։)

Ընդ պատկառեալսն, եւ զուարթացեալս։ Ի կափման աչացս՝ հայեցուած սրտիս մի՛ ստուերասցի, պայծառասցի։ Երախտիք փրկչին հենգնեալ, եւ Բելիար զուարթացեալ. (Նար.։)

Կամ θάλλω vireo Ուռճանալ. զօրանալ. արծարծիլ.

Ի բազում փայտից զուարթանայ հուր. (Առակ. ՟Ի՟Զ. 20։)

Տիմոթէոս՝ որ յառաջն ի պարտութիւն մատնեցաւ ... դարձեալ զուարթանայր, դարձեալ զօրաժողով լինէր. (՟Բ. Մակ. ՟Ժ. 24։)

Կամ νήφω, γρηγορέω sobrius et vigilans sum, vigilo Արթուն եւ զգաստ լինել. տքնիլ.

Որով պնդեալ զմէջս մտաց ձերոց, զուարթացեալք բովանդակ սպասեցէ՛ք հասելոց ձեզ շնորհացն. (՟Ա. Պետ. ՟Ա. 13։)

Լե՛ր արթուն ... ապա թէ՝ ո՛չ զուարթանաս, գամ որպէս գող. (Յայտ. ՟Գ. 3։)

Յայս միտս տե՛ս եւ ԶՈՒԱՐԹՈՒՆ։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես զուարթանամ
դու զուարթանաս
նա զուարթանայ
մեք զուարթանամք
դուք զուարթանայք
նոքա զուարթանան
Imparfait
ես զուարթանայի
դու զուարթանայիր
նա զուարթանայր
մեք զուարթանայաք
դուք զուարթանայիք
նոքա զուարթանային
Aoriste
ես զուարթացայ
դու զուարթացար
նա զուարթացաւ
մեք զուարթացաք
դուք զուարթացայք
նոքա զուարթացան
Subjonctif
Présent
ես զուարթանայցեմ
դու զուարթանայցես
նա զուարթանայցէ
մեք զուարթանայցեմք
դուք զուարթանայցէք
նոքա զուարթանայցեն
Aoriste
ես զուարթացայց
դու զուարթասցիս
նա զուարթասցի
մեք զուարթասցուք
դուք զուարթասջիք
նոքա զուարթասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ զուարթանար
դուք մի՛ զուարթանայք
Impératif
դու զուարթացի՛ր
դուք զուարթացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու զուարթասջի՛ր
դուք զուարթասջի՛ք