s.

myrrh tree.

s.

Տունկն՝ յորմէ կաթէ զմուռս. որ յայլ լեզուս նոյնպէս Զմուռս կոչի. ( սմիւռնա, միրրա, մօր ).

Ա՛ռ քեզ խունկս անուշունս, ծաղիկ ընտիր զմըռնենեաց. (Ել. ՟Լ. 23։)

Ի լեառն զմըռնենեաց. (Երգ. ՟Դ. 6. ա՛յլ ձ. զմռսոյ. որպէս եւ Նար. երգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif զմռնենի զմռնենիք
accusatif զմռնենի զմռնենիս
génitif զմռնենի զմռնենեաց
locatif զմռնենւոյ զմռնենիս
datif զմռնենւոյ զմռնենեաց
ablatif զմռնենւոյ զմռնենեաց
instrumental զմռնենեաւ զմռնենեաւք