va.

to make repent, to affect, to move.

ն.

Տալ զղջանալ. շարժել ի զեղջ, ի ցաւ, եւ ի խիղճ. զղջացնել, խիղճը զարնել.

Զմեղաւորսն կամեցաւ զղջացուցանել։ Զղջացուցանէ զնա խղճիւն յապաշաւանս. (Եփր. ծն. եւ Եփր. աւետար.։)

Յետ այնորիկ զղջացոյց զԴաւիթ սիրտն իւր. յն. բախեաց, եհար. (՟Ա. Թագ. ՟Ի՟Դ. 6։)

Զղջացոյց զսիրտ ծերոյն. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա։)

Զնոսա զղջացուցանել բաւական էր. (Մխ. երեմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես զղջացուցանեմ
դու զղջացուցանես
նա զղջացուցանէ
մեք զղջացուցանեմք
դուք զղջացուցանէք
նոքա զղջացուցանեն
Imparfait
ես զղջացուցանեի
դու զղջացուցանեիր
նա զղջացուցանէր
մեք զղջացուցանեաք
դուք զղջացուցանեիք
նոքա զղջացուցանեին
Aoriste
ես զղջացուցի
դու զղջացուցեր
նա զղջացոյց
մեք զղջացուցաք
դուք զղջացուցէք
նոքա զղջացուցին
Subjonctif
Présent
ես զղջացուցանիցեմ
դու զղջացուցանիցես
նա զղջացուցանիցէ
մեք զղջացուցանիցեմք
դուք զղջացուցանիցէք
նոքա զղջացուցանիցեն
Aoriste
ես զղջացուցից
դու զղջացուսցես
նա զղջացուսցէ
մեք զղջացուսցուք
դուք զղջացուսցջիք
նոքա զղջացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ զղջացուցաներ
դուք մի՛ զղջացուցանէք
Impératif
դու զղջացո՛
դուք զղջացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու զղջացուցանիջիր
դուք զղջացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու զղջացուսջի՛ր
դուք զղջացուսջի՛ք