vn.

cf. Զղջամ.

չ.

κατανύσσω, -ττω, μεταμελέομαι , μετανοέω compungor, poenitet me, resipisco Ի զեղջ գալ. ցաւիլ ընդ գործն անցեալ, մանաւանդ ի վերայ մեղաց. ստրջանալ. ապաշաւել. փոխել զմիտս. աւաղել. զղջալ, ցաւիլ.

Յանկողինս ձեր զղջացարո՛ւք։ Ոչ գոյ մարդ, որ զղջանայ ի վերայ չարեաց իւրոց։ Ոչ զղջանամ, թէպէտեւ զղջացեալ էի։ Ո՛չ դարձցի, եւ ոչ զղջասցի տէր. զի ո՛չ եթէ իբրեւ զմարդ է ի զղջանալ։ Զղջացայց եւ ես ի վերայ չարեացն, զոր խորհեցայ առնել նոցա։ Զղջացայց եւ ես ի վերայ բարեացն, զոր խօսեցայ առնել նոցա։ Ետես Տէր, եւ զղջացաւ ի վերայ չարութեանն (վնասու)։ Զղջացաւ ըստ բազում ողորմութեան իւրում (իբր խղճել, խղճալ) եւ այլն։

Յանցեա՞ր, մեղա՞ր, զղջացի՛ր, ապաշխարեա՛. (ՃՃ.։)

Ընդ թմբրութիւն ոգւոց զղջասցուք. (Լմբ. ատ.։)

Որք զղջանան ի մեղաց. (Երզն. մտթ.։)

Եւ լուեալ զայս՝ զղջացան ի սիրտս իւրեանց. (Գծ. ՟Բ. 37։)

Զղջասցին ի միտս իւրեանց (ստրջանօք). (Իմ. ՟Ե. 5։)

Մի՛ միայն ի մեղս մեր զղջասցուք, այլ եւ ի մեղս եղբարցն. (Սարգ. յուդ. ՟Գ։)

ԶՂՋԱՆԱԼ. հյց. խնդ. իբր Աւաղել, ողբալ. եւ այլն.

Զղջանայր զառաջին քակտումն ի նոցանէ. (Եղիշ. ՟Գ։)

Զղջանային զսնոտի ջանն իւրեանց. (Փարպ.։)

Ընդէ՞ր զպոռնկութիւնն զղջանաս եւ ապաշխարես, եւ զարբեցութիւնդ անփոյթ արարեալ արհամարհես. (Մանդ. ՟Ժ՟Է։)

Զղջացաւ զամուսնանալն. (Բուզ. ՟Գ. 8։ եւ ՃՃ.։)

Յեղափոխեալ յայնց բարուց՝ զղջանամք զտալն. (Սարգ. յկ. ՟Դ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես զղջանամ
դու զղջանաս
նա զղջանայ
մեք զղջանամք
դուք զղջանայք
նոքա զղջանան
Imparfait
ես զղջանայի
դու զղջանայիր
նա զղջանայր
մեք զղջանայաք
դուք զղջանայիք
նոքա զղջանային
Aoriste
ես զղջացայ
դու զղջացար
նա զղջացաւ
մեք զղջացաք
դուք զղջացայք
նոքա զղջացան
Subjonctif
Présent
ես զղջանայցեմ
դու զղջանայցես
նա զղջանայցէ
մեք զղջանայցեմք
դուք զղջանայցէք
նոքա զղջանայցեն
Aoriste
ես զղջացայց
դու զղջասցիս
նա զղջասցի
մեք զղջասցուք
դուք զղջասջիք
նոքա զղջասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ զղջանար
դուք մի՛ զղջանայք
Impératif
դու զղջացի՛ր
դուք զղջացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու զղջասջի՛ր
դուք զղջասջի՛ք