vn.

to repent;
to be sorry, to regret, to complain, to acknowledge one's fault.

Other definitions containing this entry

Զղջանամ, ացայ

cf. Զղջամ.


Voir tout

cf. ԶՂՋԱՆԱՄ.

Որ ի չարիսն ո՛չ զղջայ, դիւաց նմանեալ է այնպիսին. (Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Ը։)

Զղջացի. (Ոսկ. ՟բ. կոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես զղջամ
դու զղջաս
նա զղջայ
մեք զղջամք
դուք զղջայք
նոքա զղջան
Imparfait
ես զղջայի
դու զղջայիր
նա զղջայր
մեք զղջայաք
դուք զղջայիք
նոքա զղջային
Aoriste
ես զղջացի
դու զղջացեր
նա զղջաց
մեք զղջացաք
դուք զղջացէք
նոքա զղջացին
Subjonctif
Présent
ես զղջայցեմ
դու զղջայցես
նա զղջայցէ
մեք զղջայցեմք
դուք զղջայցէք
նոքա զղջայցեն
Aoriste
ես զղջացից
դու զղջասցես
նա զղջասցէ
մեք զղջասցուք
դուք զղջասջիք
նոքա զղջասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ զղջար
դուք մի՛ զղջայք
Impératif
դու զղջա՛
դուք զղջացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու զղջասջի՛ր
դուք զղջասջի՛ք