adj.

plaintive;
penitent.

adj.

Ուր գոյ զեղջ. Որպէս Զղջացօղ, եւ Ողբական.

Պա՛րտ է թողուլ զղջականին. (Յիսուս որդի.։)

Միշտ մեղանչական եմք, եւ զղջականք. (Ի գիրս խոսր.։)

Յօրինել քեզ երգս ոչ զղջականս, այլ հոգեւորս եւ ուրախարարս. (Շար.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անզղջական

Voir tout