cf. Զգայռ.

s.

Իբր Ձգռտանք. Զգայռումն. կերածը վեր տալը.

Շուայտեալք փափկութեամբ, եւ զկրկտանօք, այն՝ որ ի խրախութիւնս անուշաբոյր հոտք զանազանք են. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)