va.

to displease, to vex, to trouble, to offend, to chagrin;
to nettle, to sting, to peck at;
զկծեցուցից եւ ես զձեզ բանիւք, I will sting yon with my words.

ն.

παροξύνω, παροργίζω exacerbo ἑνάλλομαι insilio, insulto Տալ զկծիլ կամ զգածիլ դառնութեամբ. կծանել. կսկծեցուցանել. զայրացուցանել. դառնացուցանել. կճել, սիրտը ծակել՝ էրել՝ խշխշցընել, թթուեցնել.

Զկծեցուցից եւ ես զձեզ բանիւք. (Յոբ. ՟Ժ՟Զ. 5։)

Ազգաւ անմտաւ զկծեցուցից զձեզ. (Հռ. ՟Ժ. 19։)

Եւ Մաղաքիա, թէ որ զկծեցուցանէիք զԱստուած բանիւք ձերով, եւ ասէիք՝ թէ ի՞ւ զկծեցուցաք զնա. (Ոսկ. ես.։)

Որպէս մանանիխ լեալ կսկծեցուսցէ, եւ ճնշեալ՝ զկծեցուցանէ. (Եփր. աւետար.։)

Նաեւ չքոտեօք զկծեցուցանէ զմեզ. (Եզնիկ.։)

Շատխօսութեան հոսանք իբրեւ յաղբերէ դիմեն, որպէս ասաց ոմն ի հնոցն, եւ զկծեցուցանեն զամենայն գիներբուս եւ զհրապարակս. (Խոր. ՟Բ. 89։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես զկծեցուցանեմ
դու զկծեցուցանես
նա զկծեցուցանէ
մեք զկծեցուցանեմք
դուք զկծեցուցանէք
նոքա զկծեցուցանեն
Imparfait
ես զկծեցուցանեի
դու զկծեցուցանեիր
նա զկծեցուցանէր
մեք զկծեցուցանեաք
դուք զկծեցուցանեիք
նոքա զկծեցուցանեին
Aoriste
ես զկծեցուցի
դու զկծեցուցեր
նա զկծեցոյց
մեք զկծեցուցաք
դուք զկծեցուցէք
նոքա զկծեցուցին
Subjonctif
Présent
ես զկծեցուցանիցեմ
դու զկծեցուցանիցես
նա զկծեցուցանիցէ
մեք զկծեցուցանիցեմք
դուք զկծեցուցանիցէք
նոքա զկծեցուցանիցեն
Aoriste
ես զկծեցուցից
դու զկծեցուսցես
նա զկծեցուսցէ
մեք զկծեցուսցուք
դուք զկծեցուսցջիք
նոքա զկծեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ զկծեցուցաներ
դուք մի՛ զկծեցուցանէք
Impératif
դու զկծեցո՛
դուք զկծեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու զկծեցուցանիջիր
դուք զկծեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու զկծեցուսջի՛ր
դուք զկծեցուսջի՛ք