va.

to deliver, to free, to save, to undo, to disengage, to liberate, to preserve, to get out;
— ի մահու պարտեաց, to reprieve from capital punishment, from death.

ն.

ԶԵՐԾՈՒՑԱՆԵՄ σώζω salvo, servo եւ այլն. որ եւ Զերծանել, իբր Ազատել. ճողոպրել. ապրեցուցանել. պահել. խալըսել.

Զերծոյց զքեզ ի բերանոյ թշնամւոյ. (Յոբ. ՟Լ՟Զ. 16։)

Զերծուսցէ զիս յարքայութիւն իւր. (՟Բ. Տիմ. ՟Գ. 18։)

Զերծուցանել ի մահուանէ. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 9։)

Զերծուսցես զմեզ յորոգայթադիր թշնամւոյն յարձակմանց։ Այլ Քրիստոս յայնպիսի կարծեացն զերծուցեալ զնոսա. (Փարպ.։)

Զերծո՛ զիս յորոգայթէ որսողին. (Շար.։)

Յորսողէն զերծուսցես։ Զերծո՛ ի կապանացս։ Ի մահու պարտեացն զերծո՛. (Նար.։)

Անկարացեալ մեր զոք ի դժոխոցն զերծուցանել, կամ փրկել. (Լմբ. պտրգ.։)

Զերծուցանել զնոսա ի հակառակութենէս յայսմանէ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 15։)

(Լմբ. սղ.)

Յամենայնէ՝ որ օրինացն նորա ներհակք են, պա՛րտ է զմտածութիւնս զերծուցանել. իբր ազատ պահել, կամ հեռացուցանել։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես զերծուցանեմ
դու զերծուցանես
նա զերծուցանէ
մեք զերծուցանեմք
դուք զերծուցանէք
նոքա զերծուցանեն
Imparfait
ես զերծուցանեի
դու զերծուցանեիր
նա զերծուցանէր
մեք զերծուցանեաք
դուք զերծուցանեիք
նոքա զերծուցանեին
Aoriste
ես զերծուցի
դու զերծուցեր
նա զերծոյց
մեք զերծուցաք
դուք զերծուցէք
նոքա զերծուցին
Subjonctif
Présent
ես զերծուցանիցեմ
դու զերծուցանիցես
նա զերծուցանիցէ
մեք զերծուցանիցեմք
դուք զերծուցանիցէք
նոքա զերծուցանիցեն
Aoriste
ես զերծուցից
դու զերծուսցես
նա զերծուսցէ
մեք զերծուսցուք
դուք զերծուսցջիք
նոքա զերծուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ զերծուցաներ
դուք մի՛ զերծուցանէք
Impératif
դու զերծո՛
դուք զերծուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու զերծուցանիջիր
դուք զերծուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու զերծուսջի՛ր
դուք զերծուսջի՛ք