adj.

Սեպհական զգաստից եւ զգաստութեան. վայելչական. ուստի եւ ԶԳԱՍՏԱԿԱՆ ԿՐՕՆՔ կամ ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆ՝ դնի որպէս Իմաստասիրութիւն. փիլիսոփայութիւն. φιλοσοφία

Զգաստական կրօնիցն ճշմարտութեան չէին ընդելք։ Չեւ եւս հանդարտէին լսել զայնպիսի զգաստական առաքինութենէ. (Ոսկ. ես. եւ Ոսկ. մտթ.։)

Étymologie