s.

sensuality.

s.

Սէր զգայական կամ զգալի իրաց.

Հոգւոյ կամօք յաղթահարեալ զմարմնոյս զգայասիրութիւնն. (Լմբ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif զգայասիրութիւն զգայասիրութիւնք
accusatif զգայասիրութիւն զգայասիրութիւնս
génitif զգայասիրութեան զգայասիրութեանց
locatif զգայասիրութեան զգայասիրութիւնս
datif զգայասիրութեան զգայասիրութեանց
ablatif զգայասիրութենէ զգայասիրութեանց
instrumental զգայասիրութեամբ զգայասիրութեամբք