adj.

reaching heaven, very high, very elevated.

adj.

Մինչեւ յերկինս հասեալ. երկնաբերձ. երկնակատար.

Երկնահաս սանդուխք, կամ տունկ, ճեղ. կամ գիտութիւն, կամ լեառնն. (Անան. եկեղ.։ Երզն. լուս.։ ՃՃ.։ Նչ. խնդ.։)