adj.

of two cubits.

adj.

δίπηχυς bicubitalis Իբր Երկկանգնեան. երկուց կանգնոց չափ.

Քանակ, իբր թէ երկկանգուն, քառականգուն։ Երկկանգունն եւ եռականգունն՝ քանակ նշանակէ։ Երկկանգնոջն ոչինչ է ներհական, եւ ո՛չ տասանցն. (Արիստ. ստորոգ.։)