va.

to intimidate, to frighten, to terrify, to cast down;
to startle.

ն.

φοβερίζω, ἑκφοβέω terreo, terrefacio, exterreo Ահացուցանել. զարհուրեցուցանել. վախցընել.

Զի զարհուրեցուսցեն, եւ երկեցուսցեն զիս. (Նեեմ. ՟Զ. 14։)

Որպէս եւ (՟Բ. Եզր. ՟Ժ. 3.) ընթերցի՛ր ըստ ընտիր օրինակաց, եւ յն.

Արի՛ եւ երկեցո՛ զսոսա օրինօքն տեառն աստուծոյ». ուր գրեալ է ի բազմաց. Եւ կեցո՛։

Զորս երկեցուցանէր յաջողումն վարդանայ. (Փարպ.։)

Երկեցուցանէ ահաւորօքն. (Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես երկեցուցանեմ
դու երկեցուցանես
նա երկեցուցանէ
մեք երկեցուցանեմք
դուք երկեցուցանէք
նոքա երկեցուցանեն
Imparfait
ես երկեցուցանեի
դու երկեցուցանեիր
նա երկեցուցանէր
մեք երկեցուցանեաք
դուք երկեցուցանեիք
նոքա երկեցուցանեին
Aoriste
ես երկեցուցի
դու երկեցուցեր
նա երկեցոյց
մեք երկեցուցաք
դուք երկեցուցէք
նոքա երկեցուցին
Subjonctif
Présent
ես երկեցուցանիցեմ
դու երկեցուցանիցես
նա երկեցուցանիցէ
մեք երկեցուցանիցեմք
դուք երկեցուցանիցէք
նոքա երկեցուցանիցեն
Aoriste
ես երկեցուցից
դու երկեցուսցես
նա երկեցուսցէ
մեք երկեցուսցուք
դուք երկեցուսցջիք
նոքա երկեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ երկեցուցաներ
դուք մի՛ երկեցուցանէք
Impératif
դու երկեցո՛
դուք երկեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու երկեցուցանիջիր
դուք երկեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու երկեցուսջի՛ր
դուք երկեցուսջի՛ք