va.

to make senior, to raise, to advance.

ն.

Տալ երիցանալ աւագութեամբ, պատուով, ժամանակաւ, հնութեամբ. վերագոյն կարգել.

Երիցուցանել զիմ լուսաւորիչն վկայութեանն միայնոյ մասամբ (քան զտրդատ). (Խոր. ՟Բ. 89։)

Ոմանք զտիւ, եւ ոմանք զգիշեր երիցացուցանեն (կամ երիցուցանեն) ըստ կարգի. (Խոր. առ արծր.։)

Զսորա զփաթամութեան երիցացուցեալ արգասաւորութիւն. (Պիտ.։)

Երիցացոյց պատմութեամբն զերկին (քան զերկիր). (Վրդն. ծն.։)

Ոմանք հեռի ժամանակօք զդիր ագոնին երիցացուցանեն». յն. յառաջ տանին. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Եդ երիցացոյց, արար զնա անդրանիկ արարածոց. (Եփր. կողոս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես երիցացուցանեմ
դու երիցացուցանես
նա երիցացուցանէ
մեք երիցացուցանեմք
դուք երիցացուցանէք
նոքա երիցացուցանեն
Imparfait
ես երիցացուցանեի
դու երիցացուցանեիր
նա երիցացուցանէր
մեք երիցացուցանեաք
դուք երիցացուցանեիք
նոքա երիցացուցանեին
Aoriste
ես երիցացուցի
դու երիցացուցեր
նա երիցացոյց
մեք երիցացուցաք
դուք երիցացուցէք
նոքա երիցացուցին
Subjonctif
Présent
ես երիցացուցանիցեմ
դու երիցացուցանիցես
նա երիցացուցանիցէ
մեք երիցացուցանիցեմք
դուք երիցացուցանիցէք
նոքա երիցացուցանիցեն
Aoriste
ես երիցացուցից
դու երիցացուսցես
նա երիցացուսցէ
մեք երիցացուսցուք
դուք երիցացուսցջիք
նոքա երիցացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ երիցացուցաներ
դուք մի՛ երիցացուցանէք
Impératif
դու երիցացո՛
դուք երիցացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու երիցացուցանիջիր
դուք երիցացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու երիցացուսջի՛ր
դուք երիցացուսջի՛ք