s.

going to and fro.

s.

Երթեւեկ, իբր երթեւեկելն.

Երթեւեկութիւն հրեշտակագնացութեան։ Դաւել ի ձեռն երթեւեկութեան. (Խոր. ՟Ա. 14. եւ 26։)

Ի տարուբեր երթեւեկութեանց նոցա. (Յհ. կթ.։)

Յերկնուստ յերկիր երթեւեկութեան. (Խոսր.։)

Շաւղաց երթեւեկութեանց. (Նար. խչ.։)

Երթեւեկութիւնս առնել. (Յհ. իմ.) ատ. տե՛ս երթեւեկս առնել։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif երթեւեկութիւն երթեւեկութիւնք
accusatif երթեւեկութիւն երթեւեկութիւնս
génitif երթեւեկութեան երթեւեկութեանց
locatif երթեւեկութեան երթեւեկութիւնս
datif երթեւեկութեան երթեւեկութեանց
ablatif երթեւեկութենէ երթեւեկութեանց
instrumental երթեւեկութեամբ երթեւեկութեամբք