adj.

thirteen.

adj.

δεκατρεῖς, τρισκαίδεκα tredecim Տասն եւ երեք. տասնուիրեք.

Քաղաքք երեքտասան. (Յես. ՟Ի՟Ա. 4=33։)

Եւ զիւր տունն շինեաց սողոմոն զերեքտասան ամ. (՟Գ. Թագ. ՟Է. 1։)

Զերկերիւրոց եւ զերեքտասանից. (Եղիշ. ՟Ը։)

Մերթ՝ որպէս Երեքտասաներորդ.

Երեքտասան սուրբ առաքեալ պօղոս. (Շար.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Երեքտասանամեայ

Երեքտասանամեան, մենից

Երեքտասաներորդ, աց

Երեքտասանեքեան, նեցունց

Voir tout