adj.

thirteen years.

adj.

Երեքտասան ամաց. կամ ըստ յն. ամաց երեքտասանից. տասուիրեք տարու, կամ տարուան.

Եւ իսմայէլ որդի նորա երեքտասանամեայ էր. (Ծն. ՟Ժ՟Է. 25։)

adv.

Զամս երեքտասան. տասուիրեք տարի.

Երեքտասանամեայ ի խորագոյն վիրապին կելով. (Մագ. ՟Ե։)