adj.

having three porches or vestibules.

adj.

Ունօղ զերիս սրահս կամ գաւիթս. իրեք բակով

Դէմ ընդդէմ կարգեալ երեքսրահեան (յն. սրահք երեքկին) ... քանզի երեքսրահեանք էին». յն. երեքպատիկ, կամ եռայարկք էին. (Եզեկ. ՟Խ՟Բ. 3. եւ 6։)