adj.

having three edges.

adj.

τρίστομος cui triplex est acies Որոյ են երեք սայրք. կամ երեքբերանեան՝ որպէս եռանկիւն սո՛ւր.

Ունէին տէգս հրեղէնս երեքսայրիս. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ։)

Երեքսայրի սրով վիրաւորեաց զնա. (Ոսկ. աւետար.։)