adj.

cf. Եռամեայ.

adj.

ԵՐԵՔԱՄԵԱՅ ԵՐԵՔԱՄԵԱՆ. τριετής triennis Եռամեայ. երից ամաց. երեմեան. իրեք տարու կամ տարւան.

Երեքամեայ ժամանակ. (Եւս. քր. ՟Ա. եւ ՟Բ։)

Երեքամեան ժամանակ. (Ճ. ՟Բ.։)