adj.

thirty.

adj.

τριάκοντα triginta Երիցս տասն. երսուն.

Եւ էր՝ որ երեսուն. (Մտթ. ՟Ժ՟Գ. 23։)

Էր ամաց իբրեւ երեսնից. (Ղկ. ՟Գ. 23։)

Եօթն ամ ընդ երեսնիւ (՟լէ)։ Ամս ութ երեսնիւ (՟լը)։ Հինգ ընդ երեսնիւք (՟լե)։ Մի ամ պակաս յերեսնէ. (ըստ հելլենաբանութեան). (Եւս. քր. ՟Ա։)