vn.

cf. Երեսեմ.

չ.

Երեսօք կամ դէմ յանդիման երեւիլ.

Ասուդ դիւցազնաբար ի դիմի հարեալ, մինչ հանդէպ երեսանալ աղեքսանդրու. (Արծր. ՟Ա. 7։)

Երեսասցի. յանդիմանեսցի, կամ հայեսցի. (Հին բռ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես երեսանամ
դու երեսանաս
նա երեսանայ
մեք երեսանամք
դուք երեսանայք
նոքա երեսանան
Imparfait
ես երեսանայի
դու երեսանայիր
նա երեսանայր
մեք երեսանայաք
դուք երեսանայիք
նոքա երեսանային
Aoriste
ես երեսացայ
դու երեսացար
նա երեսացաւ
մեք երեսացաք
դուք երեսացայք
նոքա երեսացան
Subjonctif
Présent
ես երեսանայցեմ
դու երեսանայցես
նա երեսանայցէ
մեք երեսանայցեմք
դուք երեսանայցէք
նոքա երեսանայցեն
Aoriste
ես երեսացայց
դու երեսասցիս
նա երեսասցի
մեք երեսասցուք
դուք երեսասջիք
նոքա երեսասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ երեսանար
դուք մի՛ երեսանայք
Impératif
դու երեսացի՛ր
դուք երեսացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու երեսասջի՛ր
դուք երեսասջի՛ք