adj.

of the evening;
երեկոյին, towards evening.

adj.

ԵՐԵԿՈՅԻ ԵՐԵԿՈՅԻՆ. ἐσπερινός vespertinus Ի սեռականէ ԵՐԵԿՈՅ բառին, որպէս Երեկոյեան. իրիկուան.

Համբարձումն ձեռաց իմոց՝ պատարագ երեկոյի. (Սղ. ՟Ճ՟Խ. 2։)

Զերեկոյի աղօթս մեր ընկա՛լ տէր. (Շար.։)

Առաւել քան զամենայն ժամանակս՝ յերեկոյին ժամուն եղիցի քեզ զգուշութիւն ի վերայ խորհրդոց քոց. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Զզոհս երեկոյինս. (՟Դ. Թագ. ՟Ժ՟Զ. 15։)

Խաւար, կամ զոհ երեկոյին. (Առակ. ՟Է. 9։ ՟Բ. Եզր. ՟Թ. 4. եւ 5։)

Պատարագ երեկոյին. (Ճշ.)

ուր գրի եւ

Աղաչանք երեկային»։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Երեկոյին

Voir tout