cf. երեկանալ. որպէս Երեկօթս առնել.

Երեկեաց առ նոսա աւուրս եօթն. (Վրք. հց. ՟Ի։)

Երկու աւուրս երեկեաց. (Ճ. ՟Գ.։ եւ Ոսկ. յհ. ուր տպ. 683. տեղի ետ անդէն։)

(680. տպ.)

Երեկեաց անդ աւուրս երկուս». բայց ձ. եկաց։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Սերեկեմ, եցի

Voir tout