vn.

to amuse ones self until the evening, to pass the whole day, to stay till the evening;
to remain, to pass the day;
— յանկողնի, to sleep very late.

չ.

Երեկօթս առնել. ագանիլ. ըստ յն. կալ մնալ.

Երեկացին աւուրս եօթն. (՟Գ. Մակ. ՟Է. 12։)

Իբրեւ ի կողմանս մակեդոնացւոց անցանիցամ, եւ առ ձեզ երեկացից. (Ոսկ. ՟բ. կոր.։)

Մերթ՝ Զցերեկն անցուցանել ուրեք եւ յիմիք. յն. մնալ երեկոյի.

Յառնեն ընդ առաւօտս, եւ զհետ լինին ցքւոյն. որ երեկանան ի նմին. (Ես. ՟Ե. 11։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես երեկանամ
դու երեկանաս
նա երեկանայ
մեք երեկանամք
դուք երեկանայք
նոքա երեկանան
Imparfait
ես երեկանայի
դու երեկանայիր
նա երեկանայր
մեք երեկանայաք
դուք երեկանայիք
նոքա երեկանային
Aoriste
ես երեկացի
դու երեկացեր
նա երեկաց
մեք երեկացաք
դուք երեկացէք
նոքա երեկացին
Subjonctif
Présent
ես երեկանայցեմ
դու երեկանայցես
նա երեկանայցէ
մեք երեկանայցեմք
դուք երեկանայցէք
նոքա երեկանայցեն
Aoriste
ես երեկացից
դու երեկասցես
նա երեկասցէ
մեք երեկասցուք
դուք երեկասջիք
նոքա երեկասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ երեկանար
դուք մի՛ երեկանայք
Exhortatif (thème du passé)
դու երեկասջի՛ր
դուք երեկասջի՛ք